Hòa tan hết m gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết m gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Al(NO3)3, MgO, Mg và Al vào dung dịch gồm 0,03 mol KNO3 và 0,5 mol H2SO4 (đun nóng). Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối trung hoà và 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4,5. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,11 mol KOH, lấy kết tủa nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được 10 gam rắn. Phần trăm khối lượng của Mg có trong X là A. 30,210%. B. 26,853%. C. 33,566%. D. 31,888%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm NO (0,04) và H2 (0,12) Đặt a, b, c, d lần lượt là số mol Al(NO3)3, Al, Mg, MgO. Bảo toàn N —> nNH4+ = 3a – 0,01 nH+ = 0,5.2 = 10(3a – 0,01) + 0,04.4 + 0,12.2 + 2d (1) Bảo toàn electron: 3b + 2c = 8(3a – 0,01) + 0,04.3 + 0,12.2 (2) nKOH = 4(a + b) + 2(c + d) + (3a – 0,01) = 1,11 (3) nMgO = c + d = 0,25 (4) (1)(2)(3)(4) —> a = 0,02; b = 0,12; c = 0,2; d = 0,05 —> %Mg = 33,566%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP