Cho các chất sau: AgNO3 HClO4 KOH CH3COOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các chất sau: Ag...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các chất sau: AgNO3, HClO4, KOH, CH3COOH, H2SO4, Fe(OH)3, HgCl2, đường sacarozơ, Ba(OH)2, H3PO4, HClO, HNO3, ; CuCl2; Cu(OH)2, đường glucozơ, HF, H2SO3, H2S, HBr, Al2(SO4)3, C6H6, CaO; CuSO4. Số chất điện li mạnh là: A. 9 B. 8 C. 10 D. 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các chất điện li mạnh (10 chất): AgNO3, HClO4, KOH, H2SO4, Ba(OH)2, HNO3; CuCl2, HBr, Al2(SO4)3; CuSO4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP