Cho từ từ 500 ml dung dịch HCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ 500 ml dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ 500 ml dung dịch HCl 2M vào 500 ml dung dịch X chứa Na2CO3 (x mol) và NaHCO3 (y mol), thấy thoát ra 13,44 lít khí ( đktc). Nếu cho từ từ 500ml dung dịch Y chứa Na2CO3 (y mol) và NaHCO3 (x mol) vào 500ml dung dịch HCl 1M thì cũng thu được 13,44 lít khí (đktc). Giá trị x và y lần lượt là : A. 0,3 và 0,6 C. 0,15 và 0,3 B. 0,4 và 0,8 D. 0,16 và 0,32

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
TN1: nHCl = nNa2CO3 + nCO2 —> x = 0,4 TN2: nHCl = 0,5; nNaHCO3 = 0,4 và nNa2CO3 = y Đặt nNaHCO3 phản ứng = 0,4k và nNa2CO3 phản ứng = ky —> nHCl = 0,4k + 2ky = 0,5 nCO2 = 0,4k + ky = 0,6 Vô nghiệm. Kiểm tra lại đề.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP