Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al, MgO, Fe3O4 và Fe(NO3)2 (trong đó oxi chiếm 28,48% theo khối lượng) trong dung dịch chứa 5,36 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra xong thu được dung dịch Y chỉ chứa 260,3 gam muối clorua, đồng thời thoát ra 20,16 lít (đktc) khí Z gồm NO, H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 10/3. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, sau phản ứng xuất hiện kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 59,2 gam rắn T. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong X gần nhất với giá trị nào dưới đây: A. 35% B. 25% C. 45% D. 15%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm NO (0,15) và H2 (0,75) Đặt nO(X) = x Bảo toàn O —> nH2O = x – 0,15 bảo toàn khối lượng: 16x/28,48% + 5,36.36,5 = 260,3 + mZ + 18(x – 0,15) —> x = 1,78 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,15 Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 0,15 Đặt nMgO = u và nFe3O4 = v —> nO = u + 4v + 0,15.6 = 1,78 mT = 40u + 160(3v + 0,15)/2 = 59,2 —> u = 0,28 và v = 0,15 mX = 16x/28,48% = 100 —> %Fe3O4 = 34,8%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP