Nung nóng bình kín không có không khí...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng bình kín (...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng bình kín (không có không khí) chứa 21,58 gam hỗn hợp rắn A ở dạng bột gồm Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2 thu được 15,28 gam rắn B và hỗn hợp khí X gồm 2 khí có tỉ khối so với He bằng 11,25. Hòa tan B bằng dung dịch chứa NaNO3 và 0,652 mol NaHSO4 thu được dung dịch C chỉ chứa các muối sunfat của kim loại và hỗn hợp khí Y gồm 2 khí có tỉ khối với He bằng 4 (đkc, có 1 khí hóa nâu trong không khí) Sục khí H2S tới dư vào dung dịch C thấy có 4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong A gần nhất bằng bao nhiêu ? A. 32,2% B. 32,3% C. 32,4% D. 32,5%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mX = mA – mB = 6,3 X gồm NO2 (0,07) và CO2 (0,07) nO (oxit trong B) = nNO2 + nCO2 = 0,14 Y gồm NO và H2 có M = 16 —> nNO = nH2 nH+ = 0,652 = 4nNO + 2nH2 + 0,14.2 —> nNO = nH2 = 0,062 Bảo toàn N —> nNaNO3 = 0,062 Dung dịch C gồm Cu2+ (a), Fe3+ (b), Fe2+ (c), Na+ (0,652 + 0,062 = 0,714) và SO42- (0,652) Bảo toàn điện tích: 2a + 3b + 2c + 0,714 = 0,652.2 (1) Dung dịch C + H2S —> CuS (a) và S (0,5b) —> m↓ = 96a + 32.0,5b = 4 (2) mB = 64a + 56(b + c) + 16.0,14 = 15,28 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,02; b = 0,13; c = 0,08 Ban đầu: nFeCO3 = nCO2 = 0,07 nCu(NO3)2 = nCu2+ = 0,02 Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = (0,07 – 0,02.2)/2 = 0,015 Bảo toàn Fe —> nFe = 0,125 —> %Fe = 32,44%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP