Hòa tan m gam KMnO4 trong dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan m gam KMnO4 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan m gam KMnO4 trong dung dịch Hcl đặc dư thu được dung dịch A và V lít khí D (đktc). Pha loãng dung dịch A được 500ml dung dịch B Để trung hòa axit dư trong 50 ml dung dịch B cần dùng vừa đủ 24ml dung dịch NaOh 0,5M Thêm AgNO3 dư vào 100ml dung dịch B để kết tủa hoàn toàn ion clorua thu được 17,22 gam kết tủa a, Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. b, Tính nồng độ mol/lít các chất tan trong B. c, Tính m, V và thể tích dung dịch HCl 36,5% (1,18g/ml) đã dùng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2KMnO4 + 16HCl —> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O x………………8x…………x…………x……….2,5x Trong 50 ml B: nHCl dư = nNaOH = 0,012 Trong 100 ml B chứa: HCl dư (0,024), KCl (0,2x), MnCl2 (0,2x) —> nAgCl = 0,024 + 0,2x + 0,2x.2 = 0,12 —> x = 0,16 CM HCl dư = 0,024/0,1 = 0,24 CM KCl = CM MnCl2 = 0,2x/0,1 = 0,32 mKMnO4 = 158x = 25,28 nHCl = 8x + 0,024.5 = 1,4 —> mddHCl = 140 gam —> VddHCl = 140/1,18 = 118,644 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP