Cho hỗn hợp X gồm Mg Fe Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm Mg...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Al, Cu trong đó có Mg và Fe có số mol bằng nhau. Lấy 11,25 gam hỗn hợp X cho vào cốc đựng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 7,728 lít khí (ĐKTC) và hỗn hợp sản phẩm (gồm cả dung dịch và phần không tan). Cho từ từ một lượng vừa đủ Mg(NO3)2 vào hỗn hợp sản phẩm đến khi kết thúc phản ứng thu được V lít (đktc) một khí không màu, hóa nâu trong không khí (không còn sản phẩm khử nào khác) và dung dich Y. Cho NaOH dư vào Y thu được 14,88 gam hỗn hợp kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Fe trong hỗn hợp X gần với giá trị nào sau đây nhất? A. 60% B. 13% C. 84% D. 30%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nMg = nFe = a; nAl = b và nCu = c mX = 24a + 56a + 27b + 64c = 11,25 (1) nH2 = a + a + 1,5b = 0,345 (2) Bảo toàn electron: 2c + nFe2+ = 3nNO —> nNO = (a + 2c)/3 Bảo toàn N —> nMg(NO3)2 = (a + 2c)/6 m↓ = 58(a + (a + 2c)/6) + 107a + 98c = 14,88 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,06; b = 0,15; c = 0,0375 —> %Fe = 29,87%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP