Cho $ left u _ n right $...

Cho $\left\{ {{u}_{n}} \right\}$ là cấp số cộng có công sai là d, $\l...

0
Cho $\left\{ {{u}_{n}} \right\}$ là cấp số cộng có công sai là d, $\left\{ {{v}_{n}} \right\}$ là cấp số nhân có công bội là q và các khẳng định.I) ${{u}_{n}}=d+{{u}_{n-1}}\quad \forall n\ge 2,n\in \mathbb{N}$.II) ${{v}_{n}}={{q}^{n}}{{v}_{1}}\quad \forall n\ge 2,n\in \mathbb{N}$.III) ${{u}_{n}}=\frac{{{u}_{n-1}}+{{u}_{n+1}}}{2}\quad \forall n\ge 2,n\in \mathbb{N}$.IV) ${{v}_{n-1}}.{{v}_{n}}=v_{n+1}^{2}\quad \forall n\ge 2,n\in \mathbb{N}$.V) ${{v}_{1}}+{{v}_{2}}+...+{{v}_{n}}=\frac{n\left( {{v}_{1}}+{{v}_{n}} \right)}{2}\quad \forall n\ge 2,n\in \mathbb{N}$.Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định trên ?
4.2.3.5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP