Cho m gam Fe tác dụng với oxi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Fe tác dụn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Fe tác dụng với oxi một thời gian, thu được 14,64 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan toàn bộ X trong V lít dung dịch HNO3 0,2M, thu được dung dịch Y chỉ chứa muối và 1,344 lít khí NO (duy nhất). Cho dung dịch NaOH dư vào Y, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 20,94 gam kết tủa. Giá trị của V? A. 3 B. 3,5 C. 2.5 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y chứa Fe2+ (a), Fe3+ (b) và nO(X) = c mX = 56(a + b) + 16c = 14,64 ne = 2a + 3b = 2c + 0,06.3 m↓ = 90a + 107b = 20,94 —> a = 0,09; b = 0,12; c = 0,18 nHNO3 = 4nNO + 2nO(X) = 0,6 —> V = 3 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP