Hòa tan hoàn toàn 16 4 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 16...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Cu (trong đó FeO chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp X) trong dung dịch chứa NaNO3 và HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối clorua và 0,896 lít NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp X trên trong dung dịch HCl thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối có tổng khối lượng 29,6 gam. Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thu được dung dịch T. Cho dung dịch AgNO3 tới dư vào T thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 196,35. B. 111,27. C. 160,71. D. 180,15.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol FeO, Fe3O4, Cu —> a + b + c = 3a (1) và mX = 72a + 232b + 64c = 16,4 (2) X với HCl: nH2O = x —> nHCl = 2x Bảo toàn khối lượng: 16,4 + 36,5.2x = 29,6 + 18x —> x = 0,24 —> nO = a + 4b = 0,24 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,04 & b = 0,05 & c = 0,03 nHCl (TN1) = 4nNO + 2nO = 0,64 nHCl (TN2) = 2x = 0,48 —> nAgCl = 0,64 + 0,48 = 1,12 Bảo toàn electron: nFeO + nFe3O4 + 2nCu = 3nNO + nAg —> nAg = 2(a + b + 2c) – 3.0,04 = 0,18 —> m↓ = mAgCl + mAg = 180,16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP