Nung 32 gam một muối X chứa oxi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung 32 gam một muối...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung 32 gam một muối X (chứa oxi) đến khôi lượng không đổi, thu được hỗn hợp Y và 6,08 gam một hợp chất rắn Z không tan trong nước. Hấp thụ toàn bộ Y vào 400 gam dung dịch KOH 3,36% thu được dung dịch chứa một muối duy nhất có nồng độ 5,69%. Phần trăm khối lượng ôxi trong X gần giá trị nào nhất sau đây? A. 72,5 B. 70,5 C. 59,5 D. 60,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mY = mX – mZ = 25,92 mdd muối = mddKOH + mY = 425,92 Muối thu được có dạng KxRy. —> mKxRy = 425,92.5,69% = 24,2348 nKOH = 0,24 —> nKxRy = 0,24/x —> M muối = 39x + Ry = 24,2348x/0,24 —> R = 62x/y —> x = y = 1 và R = 62 (NO3-) là nghiệm duy nhất. 4NO2 + O2 + 4KOH —> 4KNO3 + 2H2O 0,24……0,06….0,24 —> Y chứa NO2 (0,24), O2 (0,06) —> Còn có H2O (0,72) X có dạng M(NO3)n.kH2O, sản phẩm NO2, O2 có tỉ lệ mol 4 : 1 nên hóa trị của M không đổi khi nung. 4M(NO3)n.kH2O —> 2M2On + 4nNO2 + nO2 + 4kH2O —> nM2On = 0,12/n —> 2M + 16n = 6,08n/0,12 —> M = 52n/3 —> n = 3, M = 52: Cr Từ nO2 và nH2O —> 0,06.4k = 0,72.n —> k = 9 —> Cr(NO3)3.9H2O —> %O = 72%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP