Thủy phân hoàn toàn este A của axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn este A của axit hữu cơ đơn chức X và ancol đơn chức Y bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Làm bay hơi hoàn toàn dung dịch sau thủy phân. Phần hơi được dẫn qua bình đựng CaCl2 khan dư. Hơi khô còn lại cho qua bình đựng K dư thấy có khí Z bay ra và khối lượng bình đựng K tăng 6,2 gam. Dẫn khí Z qua CuO nung nóng dư sinh ra 6,4 gam Cu. Lượng este ban đầu tác dụng vừa đủ với 32 gam brom thu được sản phẩm chứa 65,04% về khối lượng phân tử của brom. Tên gọi của A là A. vinyl fomat B. metyl metacrylat C. vinyl axetat D. metyl acrylat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z là H2: nH2 = nCu = 0,1 —> nAncol = 2nH2 = 0,2 và mAncol = m tăng + mH2 = 6,4 —> M ancol = 32: CH3OH A có dạng RCOOCH3 (0,2 mol) nBr2 = 0,2 —> Sản phẩm cộng Br2 có dạng RBr2COOCH3 —> %Br = 160/(R + 219) = 65,04% —> R = 27: CH2=CH- —> A là metyl acrylat.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP