Hỗn hợp X gồm ancol metylic ancol etylic...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ancol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 18 gam H2O. Mặt khác, 80 gam X hòa tan được tối đa 29,4 gam Cu(OH)2. Phần trăm khối lượng của ancol etylic trong X là: A. 23%. B. 16%. C. 8%. D. 46%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol CH3OH, C2H5OH, C3H5(OH)3 có trong m gam X —> nCO2 = a + 2b + 3c = 0,7 (1) nH2O = 2a + 3b + 4c = 1 (2) Trong 80 gam X, nC3H5(OH)3 = 2nCu(OH)2/2 = 0,6 —> %C3H5(OH)3 = 69% —> 92c = 69%(32a + 46b + 92c) (3) (1)(2)(3) —> a = 0,05; b = 0,1; c = 0,15 —> %C2H5OH = 23%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP