Cho 0 1 mol hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,1 mol hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là A. HCHO và C2H5CHO. B. HCHO và CH3CHO. C. C2H3CHO và C3H5CHO. D. CH3CHO và C2H5CHO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAg = 0,3 —> nX : nAg = 0,1 : 0,3 = 1 : 3 —> Trong X có 1 chất tráng gương ra 2Ag, một chất ra 4Ag —> X gồm HCHO và CH3CHO.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP