Hỗn hợp X gồm peptit Y và este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm peptit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm peptit Y và este của a-amino axit (đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 25,47 gam X cần dùng 1,2825 mol O2, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch KOH đặc dư, thấy khối lượng dung dịch tăng 62,17 gam. Mặt khác đun nóng 25,47 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic và 33,57 gam hỗn hợp Z gồm ba muối của Gly, Ala và Val. Số nguyên tử hidro (H) trong Y là A. 24 B. 20 C. 22 D. 18

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành: C2H3ON: a mol CH2: b mol H2O: c mol mX = 57a + 14b + 18c = 25,47 nO2 = 2,25a + 1,5b = 1,2825 mCO2 + mH2O = 44(2a + b) + 18(1,5a + b + c) = 62,17 —> a = 0,31; b = 0,39; c = 0,13 Đặt n peptit = p và n este = e —> nX = p + e = 0,13 Bảo toàn khối lượng: 25,47 + 40.0,31 = 33,57 + 18p + 46e —> p = 0,06 và e = 0,07 Đặt n, m là số C của peptit và este —> nC = 0,06n + 0,07m = 2a + b = 1,01 —> 6n + 7m = 101 Do m chỉ lấy các giá trị 4, 5, 7 —> m = 5 và n = 11 là nghiệm duy nhất. Vậy este là NH2-CH(CH3)-COO-C2H5 và peptit là: (Gly)3(Val) —> C11H20N4O5 Vậy Y có 20H.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP