Cho m gam hỗn hợp E chứa ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp E ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở gồm X (x mol), Y (y mol) và Z (z mol); tổng số nguyên tử oxi trong ba peptit bằng 12. Đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y hoặc z mol Z đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn H2O là a mol. Cho m gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 55,74 gam hỗn hợp T gồm ba muối của glyxin, alalin và valin. Nếu cho m gam E tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được 63,57 gam muối. Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp E là A. 43,26%. B. 37,08%. C. 49,4%. D. 32,58%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 > nH2O nên X, Y, Z không phải dipeptit. Tổng số O = 12 —> Tổng số N = 9 —> X, Y, Z đều là tripeptit. Đặt nE = u —> nX = nY = nZ = u/3 Quy đổi E thành C2H3ON (3u), CH2 (v) và H2O (u) m muối natri = 57.3u + 14v + 40.3u = 55,74 m muối clorua = 55,74 + 3u(36,5 – 22) = 63,57 —> u = 0,18 và v = 0,24 —> nX = nY = nZ = 0,06 nCH2 = nAla + 3nVal = 0,24 Do nAla và nVal là bội số của 0,06 —> nAla = nVal = 0,06 là nghiệm duy nhất. —> X là (Gly)3; Y là (Gly)2(Ala) và Z là (Gly)2(Val) —> %(Gly)2(Val) = 37,08%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP