Cho một mẫu kẽm tan hoàn toàn trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một mẫu kẽm tan ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một mẫu kẽm tan hoàn toàn trong dung dịch axit HNO3 rất loãng, sau phản ứng thu được dung dịch A, biết rằng số mol axit ban đầu bằng 1,3 lần số mol axit trong A. Tiếp tục cho một mẩu magie vào dung dịch A, khuấy cho magie tan hết, thu được dung dịch B không còn chứa HNO3. Tìm tỉ lệ khối lượng hai mẩu kẽm và magie ban đầu, nếu trong dung dịch B có tỉ lệ số mol Zn(NO3)2 : nMg(NO3)2 = 1:4. Biết rằng, tương tác của kim loại với axit HNO3 không tách ra sản phẩm khí A. 0,91258 B. 0,78125 C. 0,68125 D. 0,86325

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn nHNO3(A) = 1 —> nHNO3 ban đầu = 1,3 —> nHNO3 phản ứng với Zn = 0,3 —> nNH4+ = nH+/10 = 0,03 Bảo toàn electron: 2nZn = 8nNH4+ —> nZn = 0,12 nZn2+ bị khử = x nHNO3 phản ứng với Mg = 1 —> nNH4+ = nH+/10 = 0,1 Bảo toàn electron: 2nMg = 2nZn2+ + 8nNH4+ —> nMg = x + 0,4 Dung dịch B có nMg2+ = 4nZn2+ —> x + 0,4 = 4(0,12 – x) —> x = 0,016 —> nMg = 0,416 —> mZn : mMg = 0,78125

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP