Cho từ từ chất X vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ chất X vào...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, sự biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành trong thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: Thí nghiệm nào sau đây ứng với đồ thị trên? A. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và NaAlO2. B. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và Al(NO3)3. C. Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 và NaOH. D. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và Zn(NO3)2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Để trung hòa Y cần nX = b Để tạo kết tủa max cần nX = 3a = 3nZ —> X chứa OH-, Y chứa Al3+, Z là Al(OH)3 —> Chọn B.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP