Cho từ từ dung dịch Ba OH 2...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho từ từ dung dịch ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá trị của m là A. 10,68. B. 6,84. C. 12,18. D. 9,18.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nAl2(SO4)3 = x ; nAlCl3 = y Tại điểm 17,1 vừa hết Al2(SO4)3 m = 233.3x + 78.2x = 17,1 =>

x = 0,02 Tại điểm 0,16 tan hết kết tủa Al(OH)3 và nOH- = 0,32

=> nAl3+ = 0,08 => y = 0,04 Giá trị m = 342.0,02 + 133,5.0,04 = 12,18

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP