Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaC...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Nung m gam hỗn hợp X gồm KHCO3 và CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y. Cho Y vào nước dư, thu được 0,2m gam chất rắn Z và dung dịch E. Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào E, khi khí bắt đầu thoát ra cần dùng V1 lít dung dịch HCl và đến khi khí thoát ra vừa hết thì thể tích dung dịch HCl đã dùng là V2 lít. Tỉ lệ V1 : V2 tương ứng là A. 1 : 3. B. 3 : 4. C. 5 : 6. D. 1 : 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn m = 100 gam => nC = 1 mol Trong dung dịch E còn CO3 2- => mZ = mCaCO3 ban đầu = 0,2m = 20 gam => nCaCO3 = 0,2 và nKHCO3 = 0,8

nCO2 thoát ra khi nhiệt phân X = nCaCO3 + ½ nKHCO3 = 0,6

nCO3 2- (E) = nC – nCO2 – nZ = 1 – 0,6 – 0,2 = 0,2 nOH- (E) = 2nCa = 0,4 n1 = nCO3 2- + nOH- = 0,2 + 0,4 = 0,6 n2 = 2nCO3 2- + nOH- = 2.0,2 + 0,4 = 0,8 n1:n2 = 3:4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP