Cho 0 9 gam glucozơ C6H12O6 tác dụng...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho 0,9 gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết với ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho 0,9 gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 0,54. B. 1,08. C. 2,16. D. 1,62.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giá trị m = (0,9/180).2.108 = 1,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP