Cho X Y là hai peptit được cấu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho X, Y là hai pept...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho X, Y là hai peptit được cấu tạo bởi hai loại anpha-amino axit (hơn kém nhau một liên kết peptit: MX < MY), Z là este no hai chức mạch hở. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 42,42 gam hỗn hợp ba muối của glyxin, valin và axit malonic (HOOC-CH2-COOH) cùng 3,68 gam ancol T. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối trên cần 31,024 lít O2 (đktc) thu được Na2CO3, N2, 61,06 gam hỗn hợp CO2, H2O. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam E thu được 21,6 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X có trong E gần nhất: A. 34 B. 35 C. 33 D. 37

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol GlyNa, ValNa và CH2(COONa)2 m muối = 97a + 139b + 148c = 42,42 nO2 = 2,25a + 6,75b + 2c = 1,385 mCO2 + mH2O = 44(1,5a + 4,5b + 2c) + 18(2a + 5b + c) = 61,06 —> a = 0,19; b = 0,13; c = 0,04 —> nT = 2c = 0,08 —> MT = 46: C2H5OH Bảo toàn Na —> nNaOH = a + b + 2c = 0,4 nH2O đốt muối = 2a + 5b + c = 1,07 nH2O đốt E = 1,2 E + NaOH —> Muối + 2C2H5OH + H2O (*) Bảo toàn H cho phản ứng trên: 2nH2O = 1,2.2 + 0,4 – 1,07.2 – 0,08.6 —> nH2O = 0,09 —> nX + nY = 0,09 Bảo toàn N —> nN = a + b = 0,32 —> Số N trung bình = 0,32/0,09 = 3,56 —> Tripeptit (0,04 mol) và Tetrapeptit (0,05 mol) Tripeptit: (Val)u(Gly)3-u Tetrapeptit: (Val)v(Gly)4-v —> nVal = 0,04u + 0,05v = 0,13 —> 4u + 5v = 13 —> u = 2 và v = 1 là nghiệm duy nhất. Tripeptit: (Val)2(Gly) Tetrapeptit: (Val)(Gly)3 MX < MY nên X là (Val)2(Gly) (0,04) và Y là (Val)(Gly)3 (0,05) Bảo toàn khối lượng cho (*) —> mE = 31,72 —> %X = 34,43%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP