Có một hỗn hợp B gồm nhôm và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có một hỗn hợp B gồm...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có một hỗn hợp B gồm nhôm và oxit sắt từ. Lấy 32,22 g hỗn hợp B đem nung nóng để phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn. Chia hỗn hợp sau phản ứng thành 2 phần. – Phần 1: tác dụng hết với dd NaOH dư, thu được 2,016 lít H2 (đktc). – Phần 2: Hòa tan hết vào lượng dư axit HCl tạo ra 8,064 lít H2 (đktc). a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. b) Tính số gam oxit sắt từ có trong 32,22 g hỗn hợp B.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nH2 = 0,09 —> nAl dư = 0,06 8Al + 3Fe3O4 —> 4Al2O3 + 9Fe 8a……….3a…………..4a………9a Phần 1 chứa: Al (0,06), Al2O3 (4a) và Fe (9a) Phần 2 chứa: Al (0,06k), Al2O3 (4ka) và Fe (9ka) —> 27(0,06 + 0,06k) + 102(4a + 4ka) + 56(9a + 9ka) = 32,22 —> k(912a + 1,62) = 30,6 – 912a (1) Phần 2 với HCl: 0,06k.3 + 9a.2 = 0,36.2 —> k = (0,72 – 18a)/0,18 (2) Thế (2) vào (1) —> a và k —> nFe3O4 ban đầu = 3a + 3ka

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP