County legislators called for an update of the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng County legislators called for an update of the sa...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

County legislators called for an update of the safety______for the Darcy Power Plant.

A. regulate B. regulative C. regulatory D. regulation

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Vị trí này ta cần 1 danh từ để tạo thành 1 cụm danh từ (adj + N).

The safety regulation: quy định, nội quy an toàn.

Các đáp án còn lại:

A. regulate (v): điều chỉnh, quy định.

B. không tồn tại regulative.

C. regulatory (adj): kiểm soát, điều tiết.

Dịch: Cơ quan pháp luật đã yêu cầu cập nhật quy định an toàn cho nhà máy điên Darcy.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP