In a restaurant if we want to call...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In a restaurant, if we want to call the waiter, w...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In a restaurant, if we want to call the waiter, we can raise our hand and wave it slight to signal that we need assistance.

A. slight to signal B. if we C. assistance D. wave it

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Sửa slight to signal = > slightly to signal.

Ta cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ “wave”.

Dịch: Ở trong nhà hàng, nếu chúng ta muốn gọi phục vụ, chúng ta có thể giơ tay và vẫy nhẹ để ra hiệu rằng chúng ta cần sự giúp đỡ.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP