Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/...

0
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960) xác định cách mạng miền Nam có vai trò
quyết định đối với sự nghiệp thống nhất đất nước. chủ chốt để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân. quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP