Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc...

Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc cho cách mạng Việt Nam trong nhữ...

0
Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc cho cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 – 1925 là
chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho việc thành lập Đảng. truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam. tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP