Đốt cháy 0 2 mol hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 0,2 mol hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 0,2 mol hỗn hợp X gồm hai anken kế tiếp cần dùng 0,78 mol O2. Hidrat hóa 18,2 gam X trong môi trường axit được hỗn hợp Y gồm các ancol. Dẫn toàn bộ Y qua ống sứ chứa CuO (dư) đun nóng được hỗn hợp Z. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 56,16 gam Ag. các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng ancol bậc I có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp Y là A. 44,1% B. 13,2% C. 52,9% D. 13,5%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CnH2n + 1,5nO2 —> nCO2 + nH2O 0,2……………0,78 —> n = 2,6 —> C2H4 và C3H6 —> Trong 18,2 gam X chứa C2H4 (0,2) và C3H6 (0,3) Y gồm C2H5OH (0,2), CH3-CH2-CH2OH (u) và CH3-CHOH-CH3 (v) —> u + v = 0,3 Z gồm CH3CHO (0,2), CH3CH2CHO (u) và CH3-CO-CH3 (v) nAg = 0,2.2 + 2u = 0,52 —> u = 0,06 và v = 0,24 —> %CH3-CH2-CH2OH = 13,24%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP