Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ là Y (CH5O2N) và Z (C2H8O2N2). Đun nóng 14,92 gam X cần dùng 200ml dung dịch NaOH 1M, thu được khí T duy nhất có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh. Nếu lấy 14,92 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được m gam muối hữu cơ. Giá trị của m là A. 8,92 B. 14,44 C. 10,7 D. 11,52

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y là HCOONH4 (y mol) và Z là NH2-CH2-COONH4 (z mol) mX = 63y + 92z = 14,92 nNaOH = y + z = 0,2 —> y = 0,12 và z = 0,08 X + HCl —> Muối hữu cơ là NH3Cl-CH2-COOH (z mol) —> m muối hữu cơ = 8,92

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP