Đun nóng 0 15 mol hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,15 mol hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,15 mol hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở (đều tạo bởi glyxin và axit glutamic) với 850 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ). Kết thúc các phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 95,15 gam muối khan. Khối lượng của 0,12 mol X là A. 74,20 gam. B. 59,336 gam. C. 37,10 gam. D. 44,52 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol muối GlyK và GluK2 —> m muối = 113a + 223b = 95,15 nKOH = a + 2b = 0,85 —> a = 0,25 và b = 0,3 —> Có thêm 0,3 mol nhóm -COOH không thuộc đuôi axit. Bảo toàn khối lượng: 0,15X + 0,85.56 = 95,15 + 0,15.18 + 0,3.18 —> X = 371 —> mX = 0,12.371 = 44,52

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP