Hỗn hợp X gồm một este Y CnH2nO2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một este Y (CnH2nO2) và hai peptit đều mạch hở hơn kém nhau một nguyên tử cacbon được tạo bởi từ các α-amino axit có dạng H2N-CmH2m-COOH. Đốt cháy hoàn toàn 97,19 gam X cần dùng 3,4375 mol O2, thu được N2, H2O và 3,27 mol CO2. Mặt khác đun nóng 97,19 gam X với 800 ml dung dịch NaOH 2M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp muối T. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp T là A. 7,8%. B. 8,9%. C. 6,2%. D. 2,7%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành: Y: CnH2nO2: a mol A: CpH2p+1NO2: b mol H2O: -c mol nNaOH = a + b = 1,6 nCO2 = na + bp = 3,27 nO2 = a(1,5n – 1) + b(1,5p – 0,75) = 3,4375 —> a = 1,07 và b = 0,53 —> 1,07n + 0,53p = 3,27 —> 107n + 53p = 327 Vì n ≥ 2 và p > 2 nên n = 2 và p = 113/53 là nghiệm duy nhất. mX = mY + mA – 18c —> c = 0,43 kA —> (A)k + (k – 1)H2O 0,53………………..0,43 —> k = 5,3 và n(A)k = 0,1 mol Do A có số C là p = 113/53 —> Peptit có 11,3C Hai peptit hơn kem 1C —> 11C (0,07 mol) và 12C (0,03 mol) Do p = 113/53 nên muối phải chứa GlyNa và nGlyNa ≥ 0,46 (Số mol GlyNa min = 0,46 đạt được khi hỗn hợp muối chứa GlyNa và AlaNa) —> Peptit 11C phải chứa 4Gly và peptit 12C phải chứa 6Gly thì mới thỏa mãn nGly = 0,07.4 + 0,03.6 = 0,46 —> (Gly)3(Ala) (0,07) và (Gly)6 (0,03) Muối gồm GlyNa (0,46); AlaNa (0,07) và HCOONa (1,07) —> %AlaNa = 6,2%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP