Trộn CuO với một oxit của kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn CuO với một oxi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn CuO với một oxit của kim loại M (M có hóa trị 2 không đổi) theo tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 được hỗn hợp A. Dẫn một luồng khí CO dư đi qua 3,6 gam A nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp B. Để hòa tan hết B cần 60 ml dung dịch HNO3 2,5M thu được dung dịch (chỉ chứa chất tan là muối nitrat của kim loại) và V lít khí NO duy nhất (đktc). Xác định kim loại M và tính V

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A gồm CuO (a) và MO (2a) —> mA = 80a + 2a(M + 16) = 3,6 (1) TH1: Nếu MO có bị CO khử —> B gồm Cu (a) và M (2a) 3Cu + 8HNO3 —> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O a………….8a/3 3M + 8HNO3 —> 3M(NO3)2 + 2NO + 4H2O 2a………16a/3 nHNO3 = 0,15 —> nNO = 0,15.2/8 = 0,0375 —> V = 0,84 lít nHNO3 = 8a/3 + 16a/3 = 0,15 —> a = 0,01875 (1) —> M = 40: Ca Loại nghiệm này vì CaO không bị CO khử. TH2: Nếu MO không bị CO khử —> B gồm Cu (a) và MO (2a) 3Cu + 8HNO3 —> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O a………….8a/3…………………………2a/3 MO + 2HNO3 —> M(NO3)2 + H2O 2a………..4a nHNO3 = 4a + 8a/3 = 0,15 —> a = 0,0225 nNO = 2a/3 = 0,015 —> V = 0,336 lít (1) —> M = 24: Mg Thỏa mãn, vì MgO không bị CO khử. Vậy M là Mg.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP