Cho hỗn hợp A gồm hai peptit đều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp A gồm ha...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp A gồm hai peptit đều mạch hở X, Y (tổng số liên kết peptit trong X và Y là 7) và 2 este của a-amino axit cùng công thức C4H9NO2. Đun nóng 54,67 gam A với dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được dung dịch B (chỉ chứa muối của Gly và Ala) và 7,8 gam hai ancol Z. Cô cạn B rồi đem đốt cháy hoàn toàn cần dùng vừa đủ 2,0325 mol O2, thu được 7,504 lít khí N2 (đktc). Oxi hóa hết Z bằng CuO dư, đun nóng thu được hỗn hợp anđehit T. Cho toàn bộ T tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 64,8 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử lớn hơn trong A là A. 81,4% B. 8,91% C. 9,42% D. 18,14%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Este C4H9NO2 gồm Gly-C2H5 (u mol) và Ala-CH3 (v mol) mZ = 46u + 32v = 7,8 nAg = 2u + 4v = 0,6 —> u = v = 0,1 B gồm GlyNa (a mol) và AlaNa (b mol) nO2 = 2,25a + 3,75b = 2,0325 nN2 = 0,5a + 0,5b = 0,335 —> a = 0,32 và b = 0,35 —> nNaOH = a + b = 0,67 Bảo toàn khối lượng —> nX + nY = nH2O = 0,21 Hai peptit chứa nGly = a – u = 0,22 và nAla = b – v = 0,25 Số N = (0,22 + 0,25)/0,21 = 47/21 Tổng CONH = 7 —> Tổng N = 9 —> X là đipeptit (0,2) và Y là heptapeptit (0,01) X dạng (Gly)x(Ala)2-x Y dạng (Gly)y(Ala)7-y nGly = 0,2x + 0,01y = 0,22 —> x = 1 và y = 2 là nghiệm duy nhất —> Y là (Gly)2(Ala)5 (0,01 mol) —> %Y = 8,91%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP