Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm axit c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X (no, hai chức, mạch hở), ancol Y hai chức mạch hở, este thuần chức Z tạo bởi X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 12,56 gam E cần dùng 10,304 lít O2 (đktc), thu được 7,92 gam nước. Mặt khác, đun nóng 12,56 gam E với lượng vừa đủ 120 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 11,4 B. 8,88 C. 9,72 D. 8,04

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 0,46 và nH2O = 0,44 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,44 nCO2 = nH2O —> Ancol no. X = (COOH)2 + xCH2 Y = C2H4(OH)2 + yCH2 Z = X + Y – 2H2O Quy đổi E thành (COOH)2 (nNaOH/2 = 0,06 mol), C2H4(OH)2 (a mol), CH2 (b mol) và H2O (c mol) nCO2 = 0,06.2 + 2a + b = 0,44 nH2O = 0,06 + 3a + b + c = 0,44 mE = 0,06.90 + 62a + 14b + 18c = 12,56 —> a = 0,1; b = 0,12; c = -0,04 nCH2 = 0,06x + 0,1y = 0,12 —> x = 2 và y = 0 là nghiệm duy nhất. Vậy muối gồm (COONa)2 (0,06) và CH2 (0,12) —> m muối = 9,72

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP