Chất X có công thức phân tử C6H8O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất X có công thức ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với H2SO4 đặc chỉ có thể thu được ete. Chất Y phản ứng với H2SO4 loãng (dư) thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Chất T không có đồng phân hình học. B. Chất X phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. C. Chất Y có công thức phân tử C4H2O4Na2. D. Chất Z có thể điều chế anđehit fomic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đun Z với H2SO4 đặc chỉ có thể thu được ete —> Z là CH3OH X là C2H2(COOCH3)2 Y là C2H2(COONa)2 T là C2H2(COOH)2, T phản ứng với HBr thu được 1 sản phẩm duy nhất —> T có cấu tạo đối xứng: HOOC-CH=CH-COOH —> T có đồng phân hình học —> A sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP