Đốt cháy 16 92 gam hỗn hợp E...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 16,92 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 16,92 gam hỗn hợp E gồm 3 este X, Y, Z đều mạch hở (Y, Z có cùng số cacbon) bằng lượng oxi vừa đủ thu được 11,88 gam nước. Mặt khác đun nóng 16,92 gam E cần dùng 240 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp. Đun nóng hỗn hợp 2 ancol với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 5,088 gam hỗn hợp 3 ete (hiệu suất ete hóa của mỗi ancol đều bằng 80%). Lấy hỗn hợp muối nung với vôi tôi xút thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với He bằng 2,25. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là. A. 63,83% B. 49,94% C. 42,55% D.53,19%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
n ancol = nNaOH = 0,24 —> n ancol pư = 0,24.80% = 0,192 —> n ete = nH2O = 0,096 —> m ancol pư = m ete + mH2O = 6,816 —> M ancol = 35,5 —> CH3OH (0,18) và C2H5OH (0,06) Trong E: nH2O = 0,66 —> nH = 1,32 nO = 2nNaOH = 0,48 —> nC = 0,66 Vậy đốt E thu được sản phẩm có nCO2 = nH2O —> E chứa các este no, đơn chức. Số C = 0,66/0,24 = 2,75 —> X là HCOOCH3 TH1: Y và Z đều có dạng RCOOC2H5 nX = 0,18, nY + nZ = 0,06 nCO2 = 0,18.2 + 0,06n = 0,66 —> n = 5: Loại trường hợp này, vì khi đó Y, Z trùng nhau. TH2: X là HCOOCH3 (a), Y là RCH2COOCH3 (b) và Z là RCOOC2H5 (0,06) —> nCH3OH = a + b = 0,18 m khí = 2a + (R + 15)b + (R + 1).0,06 = 0,24.9 —> Rb + 13b + (R + 1).0,06 = 1,8 —> 0,06(R + 1) < 1,8 —> R < 29 —> R = 15 —> a = 0,15 và b = 0,03 Vậy các chất trong E: X: HCOOCH3 (0,15) Y: C2H5COOCH3 (0,03) Z: CH3COOC2H5 (0,06) —> %X = 53,19%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP