Hỗn hợp X gồm 2 peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 pept...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 peptit mạch hở có tổng số nguyên tử oxi là 9. Đốt cháy hoàn toàn 28,53 gam X cần dùng 1,2825 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch KOH đặc, dư thấy khối lượng bình tăng 63,83 gam. Nếu đun nóng 28,53 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Phần trăm khối lượng muối của alanin trong hỗn hợp Y là A. 18,0%. B. 9,7%. C. 22,6%. D. 7,7%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi X thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mX = 57a + 14b + 18c = 28,53 nO2 = 2,25a + 1,5b = 1,2825 mCO2 + mH2O = 44(2a + b) + 18(1,5a + b + c) = 63,83 —> a = 0,41; b = 0,24; c = 0,1 Tổng O = 9 —> Tổng N = 7 Số N = a/c = 4,1 —> X gồm đipeptit (0,03) và pentapeptit (0,07). Đặt u, v là số C tương ứng. —> nC = 0,03u + 0,07v = 2a + b —> 3u + 7v = 106 nCH2 = nAla + 3nVal = 0,24 —> nVal < 0,08 —> Val có thể xuất hiện 2 lần trong đipeptit hoặc 1 lần trong pentapeptit —> nVal = 0,06 hoặc 0,07 Nếu nVal = 0,06 —> nAla = 0,06: Vô lý, không thể xếp Ala vào pentapeptit được. Vậy nVal = 0,07 —> nAla = 0,03 —> Đipeptit có 1Ala Vậy X gồm: Gly-Ala: 0,03 (Gly)4(Val): 0,07 m muối = 57a + 14b + 40a = 43,13 nAlaNa = 0,03 —> %AlaNa = 7,72%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP