Hỗn hợp X gồm một pentapeptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một pentapeptit mạch hở và một este đơn chức, mạch hở. Đun nóng m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 0,15 mol ancol etylic và (m + 15,48) gam hỗn hợp Y gồm 4 muối; trong đó có 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 2,6025 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua nước vôi trong lấy dư, thu được 216,0 gam kết tủa. Số nguyên tử hiđro (H) trong este là A. 4. B. 6. C. 8. D. 10.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt k là số liên kết pi C=C trong este. Quy đổi X thành C2H3ON (5a), CH2 (b), H2O (a), H2 (-0,15k mol) và HCOOC2H5 (0,15) nNaOH = 5a + 0,15, bảo toàn khối lượng: m + 40(5a + 0,15) = m + 15,48 + 18a + 0,15.46 (1) nO2 = 2,25.5a + 1,5b – 0,15k.0,5 + 0,15.3,5 = 2,6025 (2) Bảo toàn C: nCaCO3 = 2.5a + b + 0,15.3 = 2,16 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,09; b = 0,81; k = 2 nCH2 = nAla + 3nVal + 0,15g = 0,81 (Trong đó g là số C còn thiếu trong HCOOC2H5) Do k = 2 nên g ≥ 2 nAla, nVal là bội số của 0,09 nên nAla = nVal = 0,09 và g = 3 là nghiệm duy nhất. X gồm (Gly)3(Ala)(Val) và C3H3-COO-C2H5 —> Este có 8H.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP