Ở điều kiện thích hợp từ 25 96...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Ở điều kiện thích hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Ở điều kiện thích hợp từ 25,96 gam hỗn hợp X gồm glyxin và alanin điều chế được m1 gam hỗn hợp Y gồm các đipeptit; cũng từ 2m gam X điều chế được m2 gam hỗn hợp Z gồm một đipeptit, một tripeptit và một pentapeptit. Đốt cháy hoàn toàn m1 gam Y cần dùng 0,93 mol O2. Nếu cho m2 gam Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu được m gam muối. Giá trị m là A. 75,32. B. 75,28. C. 73,12. D. 73,84.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X gồm Gly (u) và Ala (v) mX = 75u + 89v = 25,96 Đốt Y cũng giống đốt X nên: nO2 = 2,25u + 3,75v = 0,93 —> u = 0,18 và v = 0,14 2m gam X —> Z —> Muối gồm GlyHCl và AlaHCl —> m muối = 2[25,96 + 36,5(u + v)] = 75,28

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP