Đốt cháy hoàn toàn 8 4 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 8...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 8,4 gam hỗn hợp A gồm: Este đơn chức X và hai este mạch hở Y, Z (MY < MX < MZ) cần vừa đủ 0,4425 mol O2, thu được 5,4 gam H2O. Mặt khác 8,4 gam A tác dụng vừa đủ với 0,1125 mol NaOH, thu được 2,895 gam hai ancol no, cùng số nguyên tử C, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp T gồm 2 muối. Đốt cháy hoàn toàn T thì thu được Na2CO3, H2O và 0,22875 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Z trong A gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 51%. B. 52%. C. 53%. D. 54%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,3 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,39 Bảo toàn O —> nO(A) = 0,195 —> nCOO = 0,0975 < nNaOH nên X là este của phenol nX = nNaOH – nCOO = 0,015 Vậy T gồm RCOONa (0,0975) và R’ONa (0,015) với số C tương ứng là r và r’ nC = 0,0975r + 0,015r’ = 0,22875 + 0,1125/2 —> 13r + 2r’ = 38 Do r ≥ 1 và r’ ≥ 6 nên r = 2 và r’ = 6 là nghiệm duy nhất. T gồm CH3COONa (0,0975) và C6H5ONa (0,015) Vậy X là CH3COOC6H5 (0,015) nNaOH phản ứng với Y, Z = 0,1125 – 0,015.2 = 0,0825 —> nO(Ancol) = 0,0825 nC(Ancol) = 0,39 – 0,0975.2 – 0,015.6 = 0,105 nH(Ancol) = 0,315 —> nAncol = nH/2 – nC = 0,0525 —> Số C = 0,105/0,0525 = 2 —> Ancol là C2H5OH (0,0225) và C2H4(OH)2 (0,03) —> X là CH3COOC2H5 (0,0225) và Z là (CH3COO)2C2H4 (0,03) —> %Z = 52,14%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP