Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este no, đơn chức cần 3,976 lit O2 (đktc) thu được 6,38g CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp 2 ancol kế tiếp và 3,92g muối của một axit hữu cơ. Tìm CTCT 2 este đó.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

no2 = 0,1775 mol

nco2 = 0,145 mol

2 este + koh => hỗn hợp 2 ancol kế tiếp và muối của 1 axit hữu cơ => bài toán 2 este tạo bởi cùng 1 axit hữu cơ và 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp.

đặt ctpt trung bình của 2 este là c¯nh2¯no2cn¯h2n¯o2

phản ứng cháy:

c¯nh2¯no2cn¯h2n¯o2 + (3¯n−223n¯−22) o2 -------->¯nn¯ co2+ ¯nn¯ h2o

3¯n−223n¯−22 ¯nn¯

0,1775 0,145

=> ¯nn¯ = 3,625

=> ctpt của 2 este là c3h6o2 và c4h8o2

số mol este : neste = 3232nco2- no2 = 0,04 mol

phản ứng thủy phân: đặt cttq của 2 este là rcoo¯r′

=> thủy phân thu được muối rcook

nrcook = neste = 0,04 mol

=> mrcook = 3,920,043,920,04 = 98

=> r =15: ch3-

vậy: ctct của 2 este là: ch3cooch3 và ch3cooc2h5.Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP