Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm...

Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm glixerol, metan, ancol etylic và axit no...

0
Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm glixerol, metan, ancol etylic và axit no, đơn chức mạch hở Y (trong đó số mol glycerol bằng một nửa số mol của metan) cần vừa đủ 0,41 mol O2 thu được 0,54 mol CO2. Nếu cho m(gam) X tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1,5 M rồi cô cạn thì thu được m’ gam chất rắn khan. Giá trị m’ gần nhất với giá trị nào sau đây:
25. 33. 31.29.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Giả sử hỗn hợp X gồm C3H8O3: a mol; CH4: 2a mol; C2H6O: b mol; CnH2nO2: c mol

+Đốt cháy hỗn hợp X: \[{{n}_{{{O}_{2}}}}=7,5a+3b+\frac{3n-2}{2}.c=0.41\text{ }\left( 1 \right)\]

+Lại có: \[{{n}_{C{{O}_{2}}}}=5a+2b+nc=0,54\text{ }\left( 2 \right)\]

Lấy 1,5.(2)-(1) ta có: c=0,4 mol.

Mà từ (2) thì: \[n.c\text{ }<\text{ }0,54\to n.0,4\text{ }<\text{ }0,54\to n\text{ }=\text{ }1\to m\text{ }=25,2\text{ }gam\]

Vậy chọn A
25.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP