Đốt cháy X cũng như Y với lượng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy X cũng như ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy X cũng như Y với lượng oxi vừa đủ, luôn thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 đã phản ứng. Biết rằng X, Y (MX < MY) là hai este đều mạch hở, không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác. Đun nóng 30,24 gam hỗn hợp E chứa X, Y (số mol của X gấp 1,5 lần số mol Y) cần dùng 400 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol và hỗn hợp chứa 2 muối. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 15,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối cần dùng 0,42 mol O2. Tổng số nguyên tử có trong Y là. A. 21 B. 20 C. 22 D. 19

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nKOH = 0,4 —> nOH(F) = 0,4 —> nH2 = 0,2 —> mF = 15,2 + mH2 = 15,6 Bảo toàn khối lượng —> mZ = 37,04 (Với Z là hỗn hợp muối) Z có dạng CxHyKzO2z (0,4/z mol) 2CxHyKzO2z + (4x + y – 3z)/2O2 —> (2x – z)CO2 + yH2O + zK2CO3 Với nZ = 0,4/z —> nO2 = 0,1(4x + y – 3z)/z = 0,42 —> 4x + y = 7,2z (1) mZ = (12x + y + 71z).0,4/z = 37,04 —> 12x + y = 21,6z (2) (1).3 – (2) —> y = 0 —> Cả 2 muối đều không có H Muối của X là KOOC-Cn-COOK (a mol) Muối của Y là KOOC-Cm-COOK (b mol) —> nKOH = 2a + 2b = 0,4 và a – 1,5b = 0 —> a = 0,12 và b = 0,08 —> m muối = 0,12(12n + 166) + 0,08(12m + 166) = 37,04 —> 3n + 2m = 8 (3) Este mạch hở nên cả 2 ancol đều đơn chức. Đốt este có nCO2 = nO2, mà este 2 chức nên cả 2 este đều có 8H, các gốc axit không có H nên tổng số H trong 2 gốc ancol của mỗi este đều là 8. Mặt khác, nF = 0,4 —> MF = 39 —> CH3OH và C2H5OH Do MX < MY nên (3) —> n = 0 và m = 4 là nghiệm duy nhất. X là CH3-OOC-COO-C2H5 Y là CH3-OOC-C≡C-C≡C-COO-C2H5 —> Y là C9H8O4 —> Y có 21 nguyên tử.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP