Đun nóng 0 1 mol este đơn chức...

Chương 1: Este - Lipit Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml du...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X làA. C2H5COOCH3.B. C2H3COOC2H5.C. C2H5COOC2H5.D. CH3COOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ddựa đáp án tất cả đều là este đơn chức.x thủy phân tạo ancol etylic. đặt ct este dạng rcooc2h5.rooc2h5 + naoh → rcoona + c2h5ohnx= 0,1 mol< nnaoh= 0,135 mol. vậy sau phản ứng naoh còn dư.chất rắn khan gồm rcoona 0,1 mol và naoh dư 0,035 mol.→ mchất rắn= mrcoona + mnaoh → 9,6 = 0,1( mr + 67)+ 0,035. 40→ mr= 15 (ch3). vậy ctct ch3cooc2h5. đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP