Đun nóng 121 5 gam xenlulozơ với dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 121,5 gam x...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), thu được x gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của x là. A. 222,75 gam B. 186,75 gam C. 176,25 D. 129,75

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O 0,75………………………………………..0,75 —> x = 0,75.297 = 222,75

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP