Natri axetat → Metan Metan → Clometan Clometan...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Natri axetat → Metan...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Natri axetat → Metan Metan → Clometan Clometan → Cacbon tetraclorua Nhôm cacbua → Metan Butan → Metan Metan → CO2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CH3COONa + NaOH —> CH4 + Na2CO3 (CaO, tº) CH4 + Cl2 —> CH3Cl + HCl (as) CH3Cl + Cl2 —> CCl4 + HCl (as) Al4C3 + H2O —> Al(OH)3 + CH4 C4H10 —> CH4 + C3H6 CH4 + O2 —> CO2 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP