Tiến hành các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3 dư; (b) Cho bột Zn vào lượng dư dung dịch CrCl3; (c) Dẫn khí H2 dư qua ống sứ chứa bột CuO nung nóng; (d) Cho Ba vào lượng dư dung dịch CuSO4; (e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là. A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Mg + Fe3+ dư —> Mg2+ + Fe2+ (b) Zn + Cr3+ dư —> Zn3+ + Cr2+ (c) H2 + CuO —> Cu + H2O (d) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2 Ba(OH)2 + CuSO4 —> BaSO4 + Cu(OH)2 (e) Fe2+ + Ag+ —> Ag + Fe3+

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP