Cho 50 0 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 50,0 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 50,0 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Cu và Mg vào dung dịch HCl loãng dư, sau phản ứng được 2,24 lít H2 (đktc) và còn lại 18,0 gam chất rắn không tan. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong X là. A. 46,4%. B. 59,2%. C. 52,9%. D. 25,92%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nMg = nH2 = 0,1 Đặt a, b là số mol Fe3O4, Cu đã phản ứng. mX = 232a + 64b + 24.0,1 + 18 = 50 Bảo toàn electron —> 2a = 2b —> a = b = 0,1 —> %Fe3O4 = 46,4%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP