Thực hiện các thí nghiệm sau: 1 Sục...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. (2) Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3. (3) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3. (4) Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2. (5) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. (6) Cho BaCO3 vào lượng dư dung dịch NaHSO4. Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là. A. 5 B. 3 C. 4 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(1) CO2 + H2O + NaAlO2 —> Al(OH)3 + NaHCO3 (2) AlCl3 + NaOH dư —> NaAlO2 + NaCl + H2O (3) AlCl3 + NH3 + H2O —> Al(OH)3 + NH4Cl (4) NaAlO2 + HCl dư —> NaCl + AlCl3 + H2O (5) Fe(NO3)2 + AgNO3 —> Fe(NO3)3 + Ag (6) BaCO3 + NaHSO4 —> BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP