Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức và một este hai chức (đều mạch hở và được tạo bởi từ các ancol no). Hidro hóa hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 0,2 mol H2 (xúc tác Ni, t0C) thu được hỗn hợp Y gồm hai este. Đun nóng toàn bộ Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol và 24,06 gam hỗn hợp T gồm các muối của axit đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 0,72 mol O2, thu được CO2 và 12,78 gam H2O. Tổng khối lượng của hai este đơn chức trong 0,2 mol hỗn hợp X là A. 10,82 B. 12,44 C. 14,93 D. 12,36

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2O = 0,71; nZ = nY = 0,2 Mặt khác, nZ = nH2O – nCO2 —> nCO2 = 0,51 Z gồm ancol đơn chức (u mol, u’ nguyên tử C) và ancol 2 chức (v mol, v’ nguyên tử C) —> nZ = u + v = 0,2 Bảo toàn O —> u + 2v + 0,72.2 = 0,51.2 + 0,71 —> u = 0,11 và v = 0,09 —> nCO2 = 0,11u’ + 0,09v’ = 0,51 —> 11u’ + 9v’ = 51 —> u’ = 3 và v’ = 2 là nghiệm duy nhất. Vậy Z chứa C3H7OH (0,11) và C2H4(OH)2 (0,09) nNaOH = u + 2v = 0,29 Bảo toàn khối lượng —> mY = mT + mZ – mNaOH = 24,64 Y gồm CnH2nO2 (0,11) và CmH2m-2O4 (0,09) —> mY = 0,11(14n + 32) + 0,09(14m + 62) = 24,64 —> 11n + 9m = 111 —> n = 6 và m = 5 là nghiệm duy nhất Y chứa C2H5COOC3H7 (0,11) và (CH3COO)(HCOO)C2H4 (0,09) Như vậy X chứa este 2 chức no, nH2 = 0,2 > 0,11 nên cặp este đơn chức là: CH≡C-COO-C3H7 (a mol) và CH2=CH-COO-C3H7 (b mol) —> a + b = 0,11 và nH2 = 2a + b = 0,2 —> a = 0,09 và b = 0,02 —> mEste đơn chức = 12,36 gam Hoặc: mEste đơn chức = mC2H5COOC3H7 – mH2 = 12,36 gam

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP